TU Austria Preise

TU Austria Preis 2020: Technikerinnen der Zukunft


TU Austria Preis 2019: Technikerinnen der Zukunft


1. Zukunftspreis 2018 "Digitalisierung in der Produktion"